Практики

Корпоративне право. M&A

Юридична фірма «Салком» має значний практичний досвід зі створення, розвитку і правового супроводу бізнесу на території України і в іноземних юрисдикціях, впровадження механізмів корпоративного управління та контролю, розробки господарсько-правових схем ведення бізнесу та прогнозування податкових наслідків господарських операцій, організації та проведення правового аудиту (due dilligence) крупних компаній, холдингів, окремих угод та майнових комплексів, реорганізації та ліквідації бізнесу.

Команда практики надає правову допомогу клієнтам при здійсненні угод злиття і поглинання (M & A). Фахівці фірми мають досвід підготовки і укладення необхідних для проведення подібних угод попередніх юридичних документів, таких як, угоди про конфіденційність і протоколу про наміри сторін. Правова допомога надається клієнтові на всіх етапах угоди, включаючи представництво клієнта в процесі переговорів з метою уточнення вартості компанії, що купується, структурування угоди, процедури перевірки чистоти угоди, розробки плану фінансування, отримання необхідних дозволів і завершення угоди.

Команда практики забезпечує якісне правове супроводження діяльності акціонерних компаній, розробку оптимальної корпоративної структури та необхідних регламентів корпоративного управління, організації та проведення загальних зборів акціонерів, наглядової ради, правління (дирекції) і реалізацію прийнятих зборами акціонерів та інших органів управління компанії рішень з будь яких питань діяльності; здійснює захист і забезпечення практичної реалізації прав акціонерів, що включає захист і представництво інтересів клієнтів в корпоративних конфліктах і судових спорах з будь яких корпоративних питань.

Наші послуги включають в себе:

  • створення та реєстрація суб’єктів господарювання різноманітних організаційно-правових форм, а також відокремлених підрозділів юридичних осіб; реорганізацію юридичних осіб;
  • оформлення ліцензій та дозволів та дотримання інших регуляторних вимог, які виникають як при створенні бізнесу, так і в процесі ведення господарської діяльності;
  • комплексний супровід угод злиття та поглинання, в т.ч. розробка оптимальних схем злиття та поглинання компаній; отримання дозволів та узгоджень державних органів при злитті та поглинанні;
  • захист від недружніх поглинань та корпоративного шантажу власників бізнесу;
  • підготовку та проведення зборів акціонерів, органів управління господарських товариств;
  • моделювання корпоративного управління в процесі діяльності суб’єктів господарювання, побудова ефективних моделей корпоративного управління залежно від специфіки господарської діяльності юридичних осіб та цілей власників бізнесу;
  • створенні та вдосконаленні стандартів корпоративного управління юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми;
  • правовий супровід припинення юридичних осіб шляхом ліквідації, а також їх відокремлених підрозділів;
  • послуги з проведення правового аудиту (due diligence);
  • участь у вирішенні та врегулюванні корпоративних конфліктів тощо.